Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk Reglement

Naam vereniging : G.L.T.V. Cream Crackers

Vestigingsplaats : Groningen

Gemeente : Groningen

District : Groningen en Drenthe
_____________________________________________________________________________

Leden

Artikel 1
1. De vereniging maakt onderscheid tussen gewone senioren en (senior)ochtendleden. Deze laatste groep heeft een beperkt recht om op de tennisbanen van de vereniging te spelen. De beperkingen worden door het bestuur vastgelegd. Het bestuur kan tevens beperkingen vaststellen betreffende hun deelneming aan door de vereniging georganiseerde activiteiten.
2. Dit beperkte recht op gebruik van de tennisbanen geldt ook voor juniorleden.

Artikel 2
Het bestuur kan tegen leden die zich naar haar oordeel misdragen of misdragen hebben, ordemaatregelen nemen die het nodig oordeelt, zoals het tijdelijke verbod van spelen op de tennisbanen of van toegang tot deze banen en het clubhuis, dan wel tijdelijk verbod tot deelneming aan andere activiteiten van de vereniging.

Artikel 3
1. In de gevallen die volgens de statuten tot ontzetting van het lidmaatschap zou kunnen leiden, kan een lid door het bestuur voor bepaalde of onbepaalde tijd worden geschorst. Aan het lid wordt de schorsing schriftelijk meegedeeld. In alle andere gevallen kan een lid voor maximaal vier weken worden geschorst.
2. Gedurende de schorsing heeft het lid geen recht van toegang tot de tennisbanen en het clubhuis
der vereniging of op deelneming aan andere activiteiten der vereniging.
Een geschorst lid blijft gehouden tot nakoming van al zijn verplichtingen jegens de vereniging.
Gedurende de schorsing heeft het lid geen stemrecht.
3. Een schorsing kan door het bestuur te allen tijde worden opgeheven.
4. Een ontzetting vervalt vanwege rechtswege indien deze niet door de eerstvolgende ledenvergadering na de schorsing wordt bekrachtigd.
5. Een geschorst lid wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering in de gelegenheid gesteld zich tegen een dan nog bestaande schorsing te verweren.
6. Herhaalde schorsing is slechts éénmaal mogelijk.

Artikel 4
1. Niet-leden hebben geen toegang tot de tennisbanen of het clubhuis der vereniging en tot door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, tenzij zij door een lid worden geïntroduceerd.
Voor introductie is voorafgaande toestemming nodig van tenminste één bestuurslid. Het bestuur kan introductie van bepaalde personen of categorieën van personen of introductie door bepaalde leden verbieden.
2. De leden zijn aansprakelijk voor de gedragingen van door hen geïntroduceerde personen en
gehouden alle door deze personen aangerichte schade, al dan niet door opzet of schuld veroorzaakt, aan de vereniging te vergoeden.

Artikel 5
Ereleden en leden van verdienste kunnen worden voorgedragen door het bestuur of door tenminste twintig gewone leden.
Voor een benoeming is een meerderheid van twee/derde van de in de algemene ledenvergadering
uitgebrachte stemmen vereist.
Het bestuur kan aan deze leden bijzondere rechten verlenen.

Artikel 6
Elk lid wordt bij toetreding als lid gewezen op de statuten en het huishoudelijk reglement welke op de website van de vereniging te vinden is.

Bestuur

Artikel 7
1. Bestuurslid kunnen alleen zijn meerderjarige gewone leden.

2. Een bestuurslid wordt steeds voor 2 jaar benoemd.

3. Tijdens de jaarvergadering, bedoeld in artikel 9 lid 2 van de statuten, treden bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens het rooster aftredend bestuurslid blijft in functie totdat zijn opvolger de functie heeft
aanvaard. Een tussentijds gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
4. Aftredende bestuursleden zijn dadelijk herkiesbaar. Voor deze herverkiezing is een stemming
nodig, ook als geen tegenkandidaat is gesteld.
5. In tussentijdse vacatures in het bestuur wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering
voorzien.
6. Kandidaten voor de verkiezing tot bestuurslid kunnen worden gesteld door het bestuur of door vijf
gewone leden. Worden geen kandidaten gesteld, dan is de verkiezing vrij.
7. Indien het bestuur niet voltallig is, vormen de in functie zijnde bestuursleden het bestuur.

Vergaderingen

Artikel 8
1. De algemene ledenvergadering bedoeld in artikel 11, lid 3 der statuten, dient uiterlijk in de maand maart na afloop van het verenigingsjaar te worden gehouden. In deze vergadering worden de periodiek ontstane vacatures in het bestuur vervuld, wordt door het bestuur verslag gedaan van de gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar, en rekening en verantwoording gedaan van het beheer van de geldmiddelen van de vereniging van dat jaar. Voorts wordt een begroting voor het lopende jaar vastgesteld.
2. Vóór elke algemene ledenvergadering dient een bestuursvergadering te worden gehouden, waarin de agenda voor die vergadering wordt vastgesteld.
3. De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt door het bestuur schriftelijk en/of digitaal waarin de agenda van de te behandelen onderwerpen is vermeld. De oproepingstermijn bedraagt tenminste veertien dagen.
4. De vergaderingen staan onder leiding van de voorzitter van het bestuur. Deze heeft het recht van
iemand het woord te ontnemen en iemand uit de vergadering te verwijderen. Na deze verwijdering
dient de vergadering onmiddellijk een besluit te nemen omtrent bekrachtiging of vernietiging van deze maatregel.

Stemmingen

Artikel 9
1. Geldige besluiten kunnen in algemene ledenvergaderingen slechts worden genomen, indien het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden buiten het bestuur groter is dan het aantal aanwezige
bestuursleden.
2. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende briefjes. Stemming over zaken
geschiedt mondeling of schriftelijk, zulks ter beoordeling van de voorzitter.
3. De vereiste meerderheid van stemmen wordt aanwezig geacht, als niemand ter vergadering
stemming verlangt, behalve bij verkiezing van personen, wijziging van de statuten of van het
huishoudelijk reglement en ontbinding van de vereniging.
4. Geschillen omtrent de stemmingen niet in de statuten of huishoudelijk reglement voorzien, worden door de voorzitter van de vergadering beslist.

Kascommissie

Artikel 10
1. De kascommissie heeft te allen tijde, ook in de loop van het verenigingsjaar, recht op inzage van de boeken en bescheiden van de penningmeester en op vertoning van de aan de vereniging behorende vermogenswaarden.Zij is bevoegd tussentijds aan het bestuur verslag uit te brengen en voorstellen te doen.
2. Een kascommissielid wordt door de jaarvergadering benoemd voor maximaal 2 jaar en is daarna niet direct herkiesbaar.
3. De kascommissie bestaat tenminste uit 2 personen, waarbij jaarlijks de helft van het aantal leden door nieuwe kascommissieleden wordt vervangen.
.

Cluborgaan

Artikel 11
1. Voor de uitgifte van een periodieke uitgave (cluborgaan) door de vereniging, is een voorafgaand
besluit van de algemene ledenvergadering nodig. Het bestuur benoemt en ontslaat de leden der
redactie en hun plaatsvervangers.
2. De redactie is verplicht mededelingen van het bestuur in het orgaan op te nemen. Zij kan bijdragen van leden weigeren. Tegen deze weigering is beroep mogelijk bij het bestuur, dat in hoogste instantie beslist.

Commissies

Artikel 10
Het bestuur kan, onder zijn verantwoordelijkheid, een deel van zijn taak delegeren aan bepaalde
personen of aan door hem in te stellen commissies. Het bestuur benoemt en ontslaat deze personen
en de leden der commissies en stelt voor hen een instructie vast.

Privacy Leden

Artikel 11
Gegevens van leden mogen alleen gebruikt worden voor tennisdoeleinden van, voor of door (commissies van) de vereniging. Gegevens mogen derhalve niet gebruikt worden door of verspreid worden onder derden.
Het bestuur kan in specifieke situaties hiervan afwijken. Hiervoor dient echter altijd een schriftelijk verzoek aan het bestuur gericht te worden. Het bestuur moet de goedkeuring op verzoek kunnen motiveren.
In alle uitingen (waaronder boekjes, mailberichten) van de vereniging dient te worden opgenomen dat het verspreiden van ledengegevens onder derden of het gebruik van ledengegevens door derden niet geoorloofd is.

Slotbepalingen

Artikel 12
1. De leden worden geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen.
2. Ingeval van geschil omtrent de uitlegging van statuten of huishoudelijk reglement, beslist het
bestuur. In gevallen waarin statuten of huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist eveneens het
bestuur.