ICE Reglement

ICE REGLEMENT 2020

 

WEDSTRIJDPLANNING

1.    Alle deelnemers ontvangen het wedstrijdschema per email en zijn dus op de hoogte van de datum, tijd en plaats van de te spelen wedstrijd. Het verdient echter aanbeveling om de afspraak kort van te voren te bevestigen.

2.    In geval van verhindering of (twijfel over) slechte weer- c.q. baancondi­ties MOET je contact opnemen met je tegenstander en in overleg een NIEUWE afspraak maken.

SPEELPERIODES

3.    De ICE-competitie start in 2020 officieel op 15 april.

4.    De competitie is verdeeld in 3 periodes:

a.       POULEWEDSTRIJDEN-PERIODE (15 april t/m 30 juni).

b.      INHAAL-PERIODE  (1 juli t/m zondag 21 september).

c.       PLAY-OFF EN P/D-PERIODE (21 september t/m 13 november).

5.    Alle play-off en P/D-wedstrijden zijn gepland op de grote finaledag zondag 4 oktober. Indien (één van) beide spelers verhinderd is of zijn moet de wedstrijd in periode C worden gespeeld.

6.    De poulewedstrijden dienen zo veel mogelijk (minimaal 3) in periode A (dus voor 1 juli) gespeeld te worden.

7.    Het is toegestaan om een aantal wedstrijden te verschuiven naar de INHAAL-PERIODE.­­­ De inhaalwedstrijden dienen voor 20 september ge­speeld te worden.

Niet verschijnen

8.    Zonder afmelding bij de tegenstander niet op de baan ver­schijnen levert een straf­punt op indien dit door deze tegenstander officieel aan de competitieleiding wordt gemeld.

9.    Voor een tweede maal niet verschijnen bij dezelfde tegenstander levert een reglementaire 2-0 nederlaag op, indien dit door deze tegenstander officieel aan de competitieleiding wordt gemeld.

10.  Een deelnemer, die een straf(punt) als bedoeld in artikel 8 of 9 krijgt toegewezen, kan hiertegen protest aantekenen bij de ICE-commissie. De commissie neemt vervolgens een bindende beslissing.

11.  De ICE-commissie kan een deelnemer wegens herhaaldelijk niet verschijnen uitsluiten van verder deelname aan de competitie (rode kaart).

WEDSTRIJDVERLOOP

12.  De regels van de Cream Crackers voor recreatief gebruik van de banen (afhangsysteem, schoeisel e.d.) zijn van toepassing. Vergeet dus je spelerspas niet mee te nemen. Aanwij­zingen van het baanpersoneel dienen zonder meer te worden opge­volgd.

13.  Alle wedstrijden worden gespeeld om twee gewonnen sets (best of  three).

14.  Een vanwege weersomstandigheden afgebroken wedstrijd wordt uitgespeeld vanaf de afgebro­ken stand (volledige ga­mes). Zelf een afspraak te maken over de nieuwe datum.

15.  Bij eenzijdige opgave (blessure, tijdgebrek e.d.) heeft de tegenstander het recht om de resterende games te claimen. Met wederzijds goedvinden is het toegestaan om de wedstrijd om een ander tijdstip uit te spelen.

16.  De WINNAAR moet de uitslag per e-mail doorgeven aan de competitieleider van de poule. De adresgegevens staan op de ICE-pagina´s van de website van Cream Crackers.

     Noteer de uitslagen ook zelf in een agenda o.i.d.

(EIND)STANDEN POULES

17.  De puntentelling in de poulewedstrijden is als volgt:         

     2-0 winst             : 2 wedstrijdpunten;      2-1 winst             : 2 wedstrijdpunten

     1-2 verlies            : 1 wedstrijd punt;        0-2 verlies            : 0 wedstrijdpunten

18.  De eindstand in een poule wordt bepaald door het aantal behaalde wedstrijdpunten verminderd met eventueel toegekende strafpunten.

19.  Indien 2 of meer spelers in de eindstand evenveel wedstrijdpunten hebben beslist het onderlinge resultaat over de rangorde.

20.  Indien er één of meerdere spelers niet alle wedstrijden hebben gespeeld stelt de competitieleider de eindstand vast. 

PLAY-OFF regeling

21.  De play-off regeling wordt in april gepubliceerd op de ICE-pagina´s van de website van Cream Crackers.

PROMOTIE EN DEGRADATIE-regeling

22.  De promotie- en degradatie regeling word in april gepubliceerd op de ICE-pagina´s van de website van Cream Crackers.

SANCTIES

23.  Indien een deelnemer door omstandigheden zich niet aan de speelperiodes kan houden, kunnen sancties worden vermeden door tijdig contact op te nemen met de competitie­leider. Deze beoordeelt of er een oplos­sing moge­lijk is, die het verloop van de competitie niet verstoort. In bepaalde gevallen zal echter (vrij­willige) terugtreding uit de competitie noodza­kelijk zijn; hetgeen tevens degradatie inhoudt. Het recht op deelname in 2021 blijft dan wel behouden.

24.  Indien een deelnemer zich niet aan de bovengenoem­de regels houdt en daarover zelf geen contact opneemt kan de competitieleider de volgende sancties nemen:

a.       op 1 juli minder dan 3 wedstrijden gespeeld:  rode kaart.

b.      op 20 september 1 wedstrijd nog niet gespeeld:  gele kaart en 0 punten.

c.       op 20 september 2 of meer wedstrijden nog niet gespeeld: rode ­­kaart.

25.  Bij ernstig onsportief gedrag kan de ICE-commissie een speler bestraffen met een gele of rode kaart.

26.  Een gele kaart is een waarschuwing. Een tweede gele kaart binnen 18 maanden betekent een rode kaart.

27.  Een rode kaart betekent uitsluiting van deelname aan de competitie voor de rest van 2020     en geen deelname in 2021.

28.  Indien een speler door de ICE-commissie wordt uitgeslo­ten vervallen alle resultaten van de tot dan toe door hem/­haar gespeelde wed­strijden, hetgeen tevens degradatie inhoudt.

Financiën

29.  De deelnemers dienen de jaarlijkse ICE-bijdrage voor 1 maart te voldoen dan wel binnen één week nadat men is toegelaten.

30.  Restitutie van de deelnemersbijdrage is alleen mogelijk bij terugtrekking voor de officiële start van de ICE-competitie.

31.  Deelnemers die niet aan hun financiële verplichtingen met betrekking tot enige Cream Cracker-activiteit hebben voldaan, zijn van deelname aan ICE uitgesloten.

Inschrijving

32.  Iedere deelnemer dient zich jaarlijks in te schrijven voor ICE.

33.  Bij inschrijving voor 1 maart is deelname gegarandeerd.

34.  Bij inschrijving ná 1 maart maar vóór de officiële start van de competitie is deelname afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen.

35.  Inschrijving na de officiële start van de competitie is niet mogelijk.

BESLUIT

36.  Door inschrijving verbindt iedere deelnemer zich aan dit competitie-reglement.

37.  In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de ICE-commissie.

 

ICE-commissie