Statuten

 

Naam vereniging                        : G.L.T.V. Cream Crackers


Vestigingsplaats                         : Groningen


Gemeente                                   : Groningen


District                                       : Groningen en Drenthe
________________________________________________________________

Naam en oprichtingsdatum

Artikel 1
De vereniging draagt de naam Groninger Lawn Tennis Vereniging “ Cream Crackers”         
en is opgericht op 1 juni 1934  onder nummer VO 23235 in het verenigingsregister KvK te Groningen.

Zetel

Artikel 2
De vereniging is gevestigd in de gemeente Groningen.

Doel

Artikel 3

1.    De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de tennissport binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna: KNLTB).

2.     Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a.     aan te sluiten bij de KNLTB;

b.     het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;

c.     het vormen van een band tussen haar leden;

d.     het maken van reclame voor het tennisspel;

e.     het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB;

f.       het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;

g.     het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities;

h.     het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;

i.       alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;

j.       al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen Huishoudelijk Reglement.


Leden

Artikel 4

1.     De vereniging kent:

      a. seniorleden;

      b. ereleden;

      c. leden van verdienste;

      d. juniorleden;

      e. donateurs.

2.     Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

3.     Ereleden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3.

4.     Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben.

5.     Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

6.    Juniorleden en donateurs zijn geen leden in de zin der wet, doch zij hebben  behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden  benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in artikel 12, lid 4  overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

Aanmelding en toelating 

Artikel 5

1.     Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen van een schriftelijk of digitaal ingevuld aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet deze mede zijn ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de minderjarige.

2.     Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en donateurs.

3.     Bij niettoelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen. 

4.     Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan te melden bij de KNLTB.  

5.     Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten, reglementen en besluiten van de KNLTB. 

6.     Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende de
periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn.       

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

1.      Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a.    door het overlijden van het lid;

b.   door schriftelijke of digitale opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c.   door schriftelijke of digitale opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden gedaan:

●        wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de Statuten voor het  lidmaatschap zijn gesteld,

●        wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,

●        wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest,

●        wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

d.   door ontzetting

●        deze geschiedt bij brief aan het lid, waarin een termijn van maximaal 1 jaar benoemd dient te worden. Dit ter beoordeling aan het bestuur.

●        deze vervalt, indien deze niet door het de eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt bekrachtigd. Het lid wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering tegen de ontzetting te verweren, maar neemt overigens geen deel aan die vergadering,

●        deze ontheft het lid niet van de nakoming van zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging.                                                            

2.    Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of per mail geschieden op uiterlijk 31 december van het verenigingsjaar.

3.    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

4.    Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij
       de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen
       opzichte uit te sluiten.  
 
5.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie 
       over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.

6.    In de gevallen genoemd in lid 1 onder a, c en d van dit artikel, eindigt het
       lidmaatschap onmiddellijk.

Schorsing

Artikel 7

1.    Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2.    Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen.

3.    Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

Contributie

Artikel 8

1.    De senior en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per categorie kan worden bepaald.

2.    De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden  ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen  een entreegeld moeten betalen.

3.    Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior en juniorleden te verlenen.

4.    Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt afgedragen.

Bestuur

Artikel 9

1.    Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie handelingsbekwaam moeten zijn.

2.    Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior en ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport tenzij de KNLTB hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeuring heeft gegeven.

3.    De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de overig bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4.    De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld.

5.    De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag verlenen. Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te leggen.

6.    Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.  

7.    Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

8.    Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt.
 
Taak en bevoegdheden van het bestuur

Artikel 10

1.    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de  vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2.    Het bestuur is ondermeer bevoegd tot:

 a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
       
b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.

3.    Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot:

 a.   het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

 b.   het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van eenderde verbindt;

 c.   het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis òf onbepaald is òf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat òf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden;

 d.   waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;

 e.   het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

 f.    het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;

g.   het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde rechtshandelingen door de vereniging tegen derden dan wel door derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan

 4.   Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.       

5.    Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Rekening en verantwoording
Artikel 11

1.      Het verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september van het volgende jaar.

2.    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.    Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene jaarvergadering (de jaarvergadering) gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave van reden melding te worden gemaakt.

4.    De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement.

5.    Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6.    Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 12

1.    Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen.

2.    Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen ondermeer aan de
       orde:
       a.  de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;
       b.  het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
       c.  het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4;
       d.  de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3;
       e.  de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende
            verenigingsjaar;
       f.   de vaststelling van de contributie en eventueel  entreegeld;
       g.  de begroting van het volgende verenigingsjaar;
       h.  de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
       i.   de verkiezing van de andere bestuursleden;
       j.   voorstellen van de zijde van het bestuur;
       k.  voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
       l.   wat verder ter tafel komt.

3.    Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht.

4.    Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 5% van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene  vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping

overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 13

1.    De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk en/of digitaal aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.

2.    Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
       het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

Toegang en stemrecht

Artikel 14

1.    Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en  met inachtneming van het tweede lid van artikel 7  geschorste leden.

2.    Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3.    Ieder senior en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet is geschorst, heeft één stem.

4.    Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan

Voorzitterschap - notulen

Artikel 15

1.    De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op  deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2.    Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na  goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Besluitvorming

Artikel 16

1.    Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2.    Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.    Een algemene vergadering kan slechts dàn geldige besluiten nemen indien het aantal stemgerechtigde leden buiten het bestuur groter is dan het aantal aanwezige bestuursleden. Is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen eenentwintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden. Deze tweede vergadering kan niet eerder dan veertien dagen na de eerste vergadering worden gehouden.

4.    Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

5.    Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

6.    Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats.  Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee  personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste
 aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7.    Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

8.    Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

Statutenwijziging

Artikel 17

1.     De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering tenminste twee weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld.

2.     Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, 

3.     Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

a.     het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde Statutenwijziging en

b.     van deze Statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.


Ontbinding

Artikel 18

1.   De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, waaraan tenminste twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en met een meerderheid van vier/vijfde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het bepaalde onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. De oproeping voor deze vergadering dienen schriftelijk of digitaal te geschieden op een termijn van tenminste vier weken. Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2.    De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3.    Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden  gegeven.

 Huishoudelijk Reglement
Artikel 19

1.    De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement als ook andere
       reglement(en) vaststellen.

2.    Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
       dwingend recht bevat, noch met deze statuten.